3.

Πιστεύουμε ότι τα περιβαλλοντικά προβλήματα, είναι πρωτίστως κοινωνικά. Για την αντιμετώπιση τους χρειάζονται ολιστικές προσεγγίσεις.